ฉลาม ได้ 103 แข้ง เก็บตัวรอบสุดท้าย ลุ้นกลายร่างเป็น อะคาเดมี่ 26–31 ต.ค.นี้

“ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ได้ 17 รายสุดท้าย แข้งฝีเท้าดี เข้าร่วมตัดเชือกคัดตัวรอบสุดท้าย ลุ้นเซ็นต์สัญญาเป็น นักเตะในสังกัด ชลบุรี เอฟซี อะคาเดมี่

โดยการเดินทางไปคัดตัวสนามสุดท้ายที่ จ.สงขลา มีเเข้งเยาวชนเดินทางมาเข้าร่วมกว่า 500 ชีวิต ก่อนสุดท้ายจะได้ 17 แข้ง ไปร่วมทดสอบฝีเท้าที่ ศูนย์ฝึกฟุตบอลช้างบ้านบึง จ.ชลบุรี

สำหรับรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ที่สนามต่างๆ และต้องเดินทางมาเก็บตัว วันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2561 ที่ จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลช้างบ้านบึง มีดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ จ.ชุมพร
พ.ศ.2550
1.ด.ช.ฮากีฟ ทองหนู
2.ด.ช.กษิดิ์เดช จันทร์เสนะ
3.ด.ช.อาทิกร มิตรวงศ์
4.ด.ช.ภัทรชนน คงศร
5.ด.ช.ภานุวัชร สิงขร
6.ด.ช.วัชรวิทย์ เพชรรัตน์
7.ด.ช.พรภวิษย์ คงชาติ
8.ด.ช.นาธาร หมะเห
9.ด.ช.พงศกร เมืองจันทร์
10.ด.ช.ชยุต อินชำนาญ
11.ด.ช.ชยากร สุขสด GK

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ จ.อุตรดิตถ์
พ.ศ.2550
1.ด.ช.อิทธิพัทธ์ คุ้มทัศ
2.ด.ช.ภควัต ปินตาอุ่น
3.ด.ช.ภูมิพัฒน์ แหยมคง
4.ด.ช.ธนากร พรมทัต
5.ด.ช.ดลวิชย์ ขวัญรอด
6.ด.ช.ทีฑายุ วรรณโณ GK
7.ด.ช.เอื้ออังกรู ชัยคำมา GK

พ.ศ.2549
1.ด.ช.กวินภพ ผาเจริญ

พ.ศ.2548
1.ด.ช.ธีรพล คำดำ
2.ด.ช.รัฐนันท์ ปัญญา
3.ด.ช.ปัณณวัฒน์ วิไชโย
4.ด.ช.เทวารัณย์ นาคมี

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ จ.สุรินทร์
พ.ศ.2550
1.ด.ช.ณภัทร ชุมปัญญา
2.ด.ช.อชิรวัฒน์ นะวะทิตย์
3.ด.ช.ปัณณทัต เปรมปรีดิ์
4.ด.ช.เสฏฐพงศ์ สาธร
5.ด.ช.ไพศาล กิติอำไพพฤกษ์
6.ด.ช.พัสกร อุ่นศิลป์
7.ด.ช.พรหมพิริยะ เกษแก้ว
8.ด.ช.เกริกเพชร พิทักษ์เทพิน
9.ด.ช.ปุญญพัฒน์ พูนนายม
10.ด.ช.สิริไตรภพ นาตรีชน
11.ด.ช.คุณานนท์ มีเท GK

พ.ศ.2549
1.ด.ช. ภัทรพล โกยสวัสดิ์
2.ด.ช.ภัทธนพร พรมแดน
3.ด.ช.เกียรติศักดิ์ พึ่งมานะ
4.ด.ช.ปรมัชญ์ เข็มทอง
5.ด.ช.ศตายุ ทับงาม
6.ด.ช.ยศวัจน์ สารวงษ์พกุล
7.ด.ช.ก่อพงศ์ สุขวิทย์ GK

พ.ศ.2548
1.ด.ช.อมรเทพ ทัศนะ
2.ด.ช.ศตวรรษ จันทร์กลิ่น
3.ด.ช.บัลลังก์ ค่อมบุญ
4.ด.ช.อภิสิทธิ์ บุตรศรี
5.ด.ช.วรัญญู ปานะโปย
6.ด.ช.ศรุต จันทาทอง
7.ด.ช.พสธร จันทะบุดศรี

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ จ.ลพบุรี
พ.ศ.2550
1.ด.ช.ณัฐสิทธิ์ รัฒนาแพง
2.ด.ช.กฤศปกรณ์ แซมสีม่วง
3.ด.ช.พรพิเชษฐุ์ จิตรไทย
4.ด.ช.นราธิป สุรพุทธ
5.ด.ช.ชนกานต์ ชั่งปรีชานนท์
6.ด.ช.พิชเญศ สีตะระโส
7.ด.ช.ภูริณัฐ ใจกลาง

พ.ศ.2549
1.ด.ช.ณภัทร หนูสวัสดิ์
2.ด.ช พรรษปัณฑ์เขม โพธิ์ศรี
3.ด.ช.ธันวา หงษ์เวียงจันทร์
4.ด.ช.ปรัชญา ตระกรุดแก้ว
5.ด.ช.กฤษฏ์ ดิษฐจินดา
6.ด.ช.ศิรสิทธิ์ อุดม
7.ด.ช.ภาคภูมิ ธุระศักดิ์

พ.ศ.2548
1.ด.ช.จตุรพร ก้อนสัมฤทธิ์
2.ด.ช.ณัฐนนท์ โพธิ์จุล
3.ด.ช.ปรัชญา ภูพวก
4.ด.ช.พงศ์วิสิษฎ์ มณีโชติ
5.ด.ช.กรกฎ อ่อนวรรณะ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ที่ จ.ชลบุรี
พ.ศ.2550
1.ด.ช.นทีทัศน์ เกษกันทา
2.ด.ช.กันตพัฒน์ สีมนตรี
3.ด.ช.เขมชาติ สุขโต
4.ด.ช.จิรพงศ์ แช่มสกุล
5.ด.ช.ธีมากร สายธรรมวิทยา
6.ด.ช.เตชทัต ศิริพันธุ์
7.ด.ช.ธนากร โกศลศุภลักษณ์
8.ด.ช.ปีติภัทร ปะนามะทัง
9.ด.ช.อนรรฆวิน ชมะรัตน์ GK
10.ด.ช.วรดนัย หลำโต GK

พ.ศ.2549
1.ด.ช.ศุภณัฐ โคทนา
2.ด.ช.ชานน บุญปฎิมากร
3.ด.ช.ภูเบศน์ บุญวิเศษ

พ.ศ.2548
1.ด.ช.ภูชิต เวชชวงศ์
2.ด.ช.อภิวัฒน์ สุขวินัย
3.ด.ช.ชนภัทร สาสมจิตต์
4.ด.ช.ภัทรกฤต บัวประเสริฐ
5.ด.ช.นิติภูมิ ทองเขียว
6.ด.ช.นทีธาร อันรื่นเริง GK

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ จ.สงขลา
พ.ศ.2550
1.ด.ช.จิตวัต มณีช่วง
2.ด.ช.อาทิตย์ แสงจันทร์
3.ด.ช.อานนท์ จุลมุสิก
4.ด.ช.พฤฒิพงศ์ เกิดเรือง
5.ด.ช.วันอัษมีย์ ดอเลาะ
6.ด.ช.ภูริน วัฒนาพินิจสาคร
7.ด.ช.ธีรธรรม อินแก้ว
8.ด.ช.นัสรี การะเกตุ

พ.ศ.2549
1.ด.ช.นครินทร์ เรืองดำ
2.ด.ช.ปัณณพัฒน์ หวังชูแก้ว
3.ด.ช.พีรภัทร เรืองศรี
4.ด.ช.อัครเดช มูนี
5.ด.ช.สหเดช ฝ้ายเส็ม

พ.ศ.2548
1.ด.ช.วันรอมฎอน แวหะยี
2.ด.ช.ธนายุต ซุยทอง
3.ด.ช.สรยุทร กิ้มเส้ง
4.ด.ช.ปริญญา หนูสง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 065-823-3904 หรือ @cfcacademy